Sponsor LP Elektronik

Sponsor PHU Monitor

Emisje

Modulacja jednowstęgowa 
(SSB z ang. Single Side Band) – rodzaj modulacji amplitudowej charakteryzującej się znaczną oszczędnością mocy i szerokości pasma. Polega na wysyłaniu tylko jednej wstęgi bocznej, górnej (ang.) – Upper SideBand (USB) lub dolnej – Lower SideBand (LSB), bez fali nośnej (praktycznie ze znacznym jej wytłumieniem).
Modulacja amplitudowa generuje sygnał, który ma pasmo dwa razy większe niż sygnał oryginalny. Modulacja jednowstęgowa unika podwajania pasma i utraty mocy potrzebnej do przesyłania nośnej kosztem niewielkiego skomplikowania urządzenia.
Korzyści wynikające z zastosowania SSB:

  • cała moc nadajnika jest wykorzystywana do wyprodukowania tylko jednej wstęgi bocznej
  • nadawany sygnał zajmuje węższe pasmo częstotliwości, co pozwala na pracę większej liczby nadajników w paśmie o tej samej szerokości
  • zwężenie o około 50% pasma odbieranego przez odbiornik, co daje zysk w postaci poprawy stosunku odbieranego sygnału do szumu (zwężenie pasma o połowę, to o 3 dB mniejsza moc szumów na wyjściu odbiornika)
  • brak fali nośnej powodującej wzajemne interferencje sygnałów o zbliżonych częstotliwościach utrudniające odbiór, co stwarza możliwość czytelnego odbioru sygnałów odległych o kilkaset Hz od innego sygnału SSB

Pierwszy raz modulacja SSB została komercyjnie wykorzystana 7 stycznia 1927 r. w komunikacji radiowej między Londynem a Nowym Jorkiem.
Modulacja SSB była również wykorzystywana w liniach telefonicznych jako cześć technologii FDM (multipleksacja z podziałem częstotliwości).

 

CW (ang. Continuous wave(form)) – rodzaj emisji fali elektromagnetycznej (radiowej) ze stałą amplitudą i częstotliwością – fala ciągła z kluczowaną nośną A1A. Fala nadawana tą emisją jest emitowana z przerwami, a długości czasu nadawania i przerw kodują przenoszoną informację. Obecnie używana głównie przez krótkofalowców do transmisji alfabetem Morse'a (kropka, kreska).

 

RTTY - (ang.) Radioteletype - jedna z cyfrowych emisji radiowych (np. F1B) i zarazem system telekomunikacyjny stosowane między innymi w krótkofalarstwie. Urządzeniem końcowym jest tutaj dalekopis lub komputer z odpowiednim oprogramowaniem połączone za pośrednictwem radia.

RTTY jest bardzo wolny w porównaniu z nowoczesnymi systemami. Typowa szybkość transmisji wynosi 45 bodów (średnio 60 słów na minutę).

RTTY używa rozmaitych metod modulacji, z których najbardziej rozpowszechniona jest FSK.

  • sygnał kodowany jest typowym 5 bitowym kodem ITA2 (znanym jako Kod Baudot)
  • co najmniej jeden system RTTY używa 6-bitowego kodowania znaków ITA2.
  • wiele nowoczesnych systemów używa 7 lub 8 bitowych bajtów.
 

PSK31 czyli "Phase Shift Keying, 31 Baud" – cyfrowa modulacja, stosowana w krótkofalarstwie.

Umożliwia przeprowadzenie dwustronnej łączności pomiędzy operatorami, wymaga użycia komputera wraz z kartą dźwiękową lub odpowiednim modemu. Operator ma przed sobą okno konsolowe, tekst wprowadzany w to okno jest transmitowany do korespondenta/korespondentów. Transmisja odbywa się dzięki falom radiowym, w zakresach częstotliwości przydzielonych krótkofalowcom.

PSK31 opiera się na modulacji fazy podnośnej. Faza zależy od stanu logicznego nadawanego sygnału. Taki sposób modulacji wymagałby istnienia sygnału odniesienia, bez którego odbiorca nie wiedziałby która z faz odpowiada stanowi odniesienia. Dlatego zastosowano kluczowanie różnicowe (zmiana fazy nadawanego sygnału oznacza zmianę stanu logicznego sygnału danych), którego warianty stosowane w PSK31,

Szybkość transmisji w PSK31 wynosi 31,25bit/s. Taka wartość została wybrana nieprzypadkowo – uzyskano dzięki temu zmianę fazy podnośnej w momencie jej przejścia przez zero, co przyczyniło się do dalszego zmniejszenia szerokości zajmowanego pasma.

Dzięki zastosowaniu Varicode efektywna szybkość transmisji porównywalna jest z szybkością dostępną w RTTY – około 50 słów na minutę.

Do efektywnego odbioru sygnału PSK31 konieczny jest stosunek sygnał-szum (SNR) na poziomie 4dB, co owocuje zyskiem około 16dB w stosunku do telegrafii (CW) o szerokości pasma 500Hz. Oznacza to, iż aby uzyskać tą samą jakość transmisji jak nadajnik PSK31 o mocy 5W, należałoby dysponować nadajnikiem telegraficznym o mocy 200W. Zysk ten powiększy zastosowanie filtru o mniejszej szerokości pasma, niż 500Hz.

Niebagatelną zaletą PSK31 jest również to, iż w paśmie sygnału SSB (modulacja ta jest najczęściej wykorzystywana przy przenoszeniu sygnału PSK31) mieści się do 100 stacji nadających omawianą emisją. Pozwala to na nasłuch do 100 stacji bez przestrajania odbiornika (lub odbiornika wraz z nadajnikiem, tzw.TRX).

 

SSTV (ang. Slow Scan TeleVision) – to jeden ze sposobów przesyłania obrazów drogą radiową. Jest to system telewizyjny, wykorzystywany najczęściej do łączności amatorskiej w zakresie fal krótkich.

W emisji SSTV czas przesyłu pojedynczego obrazu zawiera się pomiędzy kilkunastoma sekundami, a kilkoma minutami zależnie od sposobu zakodowania sygnału SSTV i rozdzielczości obrazu. Ograniczenie to wynika z powodu bardzo wąskiego pasma nadajnika radioamatorskiego (ok. 3 kHz przy pracy SSB), a co za tym idzie mniejsza przepustowość dla transmitowanej informacji – dla porównania kanał TV zajmuje kilka MHz). Z tego względu SSTV jest systemem przeznaczonym do przesyłania obrazów statycznych (nieruchomych). Zasięg tego systemu jest bardzo duży, praktycznie cały świat, przy stosunkowo niewielkiej mocy nadajnika. System ten, we współczesnej wersji wymaga komputera z odpowiednim oprogramowaniem oraz nadajnika i odbiornika.

W związku z łatwym dostępem do szerokiej gamy różnego rodzaju odbiorników, sygnały SSTV może odbierać każdy, kto ma do dyspozycji komputer z kartą dźwiękową. Schemat podłączenia odbiornika do komputera zamieszczony jest poniżej. Do nadawania na pasmach amatorskich potrzebne jest zezwolenie na użytkowanie radiostacji amatorskiej, natomiast na pasmach CB nadawać może każdy.

 

Joomla Templates - by Joomlage.com